"DET FINSTILTA"

VILLKOR FÖR ANMÄLAN

Handball Camp Huskvarna arrangeras av Sweden Sports Consulting Group AB. Genom detta dokument, dessa villkor för bokning av plats till Handball Camp Huskvarna, ingår och godkänner parterna, beställaren (det vill säga deltagarens målsman) och arrangören (det vill säga "Sweden Sports Consulting Group AB"), följande avtal.

Anmälan är bindande tills avbokning sker. Det är målsmannens ansvar att meddela om önskemål, allergier och tillstånd som är relevanta angående välmående, trygghet och säkerhet. Likaså är det målmannens ansvar att meddela om deltagaren inte kan deltaga på lägret och därmed vill avboka aktuell plats.

Avbokning

 • Fram till 31 maj - kostnadsfri avbokning.
 • 1 juni - 15 juni - 250 kronor.
 • 16 juni - lägerstart - 650 kronor
 • Under lägret - 650 kronor, vilken kan göras vid uppvisande av läkarintyg. Den del som motsvarar aktuell närvaro tillkommer.
 • 14 dagars ångerrätt appliceras inte då aktuell bokning avser ett idrottsevenemang som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod.
 • Om lägret skulle ställas in efter omständigheter på grund av Corona sker full återbetalning av rörliga kostnader - den del som inte motsvarar aktuell närvaro.
 • Vid avbokning enligt dessa bestämmelser återbetalas självklart relevant del av redan inbetalt belopp.

Fakturering

 • Sweden Sports Consulting Group fakturerar vanligtvis beställaren via mejl. Om beställaren önskar pappersfaktura ska detta efterfrågas i samband med anmälan.
 • Skriftlig påminnelse tillsammans med påminnelseavgift om 50 kronor skickas påsamtliga obetalda fakturor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen gäller även.

Försäkring

 • Under lägret är deltagaren särskilt försäkrad genom en olycksfallsförsäkring som tecknas av Sweden Sports Consulting Group - Folksam K96.

Kommunikation

 • Sweden Sports Consulting Group kommunicerar vanligtvis via mejl och lägrets hemsida (www.handballcamphuskvarna.com).
 • Målsman ansvarar för att uppgiven mejladress kan ta emot mejl från Sweden Sports Consulting Group. Målsman ansvarar även att hålla sig uppdaterad och förstådd om de meddelanden som skickas ut via nämnda kanaler.

Värdesaker

 • Sweden Sports Consulting Group ansvarar inte för värdesaker . Vår rekommendation är att inte ta med kontanter eller andra värdefulla saker som inte är absolut nödvändiga.

Integritet

 • Vid anmälan sparas beställarens personuppgifter, till exempel av anledningen om kommande erbjudanden.
 • Beställarens rätt till integritet och arrangörens åtagande att skydda vederbörandes personuppgifter på ett juridiskt korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt, beskrivs tydligt i Sweden Sports Consulting Group ́s integritetspolicy (www.handballcamphuskvarna.com/integritetspolicy).

Skadegörelse

 • Vid skadegörelse tar Sweden Sports Consulting Group inget ansvar för betalningsskyldigheter .

Fotografering

 • Målsman godkänner att foton och filmklipp från lägret kan komma att användas på arrangörens sociala medier, hemsida (www.handballcamphuskvarna.com) och i tryckt marknadsföringsmaterial. Om målsman inte önskar detta ska beslutet förmedlas skriftligt via mejl till Sweden Sports Consulting Group innan lägerstart

Force majeure

 • Vid händelser som inte kunnat förutsägas och som arrangören, Sweden Sports Consulting Group, inte råder över, som leder till att tjänster inte kan utföras som planerat, har arrangören ingen skyldighet att leverera.
 • Force Majeure kan inträffa vid till exempel krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, extrema väderförhållanden och under andra omständigheter.

TRYGGT - PROFESSIONELLT - ROLIGT

INTEGRITETSPOLICY

Ett tryggt val. 

Vi tar alltid ansvar för er säkerhet och integritet. I denna integritetspolicy beskrivs er rätt till integritet och vårt åtagande att skydda era personuppgifter, vilka som ska behandlas på ett juridiskt korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande identifierad eller identifierbar fysisk person. Begreppet personuppgifter inbegriper exempelvis information som namn, mejl och telefonnummer.

Även om inga namn nämns kan till exempel ljudupptagningar och bilder vara personuppgifter. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (till exempel IP-adresser) klassificeras också som personuppgifter, om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling är det arbete som utförs med personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är hantering eller kombinationer av hanteringar som berör personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Sweden Sports Consulting Group AB, organisationsnummer 559296-5395 (Krushagsvägen 1, 554 47 Jönköping), är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Att vi är personuppgiftsansvarig innebär att vi tar ansvar för att era personuppgifter behandlas på ett juridiskt korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Självfallet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och från vilka källor?

Om det är nödvändigt, för att uppfylla vissa förutbestämda ändamål, samlar vi in era personuppgifter, vilka redovisas i kommande avsnitt. Vi samlar bland annat in information om er när ni lägger en order för våra tjänster, önskar en offert, rådgivning eller besök. Vi samlar även in information när ni fyller i kundundersökningar, beställningsformulär, ger oss feedback och kontaktar oss.

Vilka typer av personuppgifter, vilka är beroende av sammanhanget?

 • Namn, titel, språk, ålder och annan nödvändig deltagarinformation.
 • Köphistorik.
 • Leverans- och faktureringsinformation.
 • Betalningsinformation.
 • Ansökningshandlingar (CV och personligt brev).
 • Annan information som ni har lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med kundtjänst, beställande av tjänst, nedladdning av information eller vid anmälan via vårt digitala formulär på vår hemsida.
 • Er kontakt till oss via mejl eller telefon, likaså nödvändig kontakt från vår sida.
 • Genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, likaså fullföljande av avtal.
 • Tredjepartskällor, i form av olika adressleverantörer, myndigheter, redovisningskonsulter, kreditvärderingsinstitut och upplysningsföretag.
 • Vid andra aktiviteter, till exempel events, planeringsbesök och kampanjer.

Allmänt

 • Personuppgiftsbiträden - I vissa fall är det nödvändigt att dela era personuppgifter för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden. I dessa fall delar vi era personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar er information efter våra instruktioner.
 • Självständigt personuppgiftsansvar - Personuppgifter kan även delas med vissa företag eller organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att organisationen är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas ska behandlas. Vi delar personuppgifter endast till en kategori självständigt personuppgiftsansvariga och det är statliga myndigheter. Det kan vara polisen, skatteverket eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. När era personuppgifter delas med en självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Till viket ändamål samlar vi in era personuppgifter?

Ändamål och lagliga grunder kan komma att samverka och definieras med varandra.

Ändamål med behandling - laglig grund?

Fullgörande av avtal

 • Behandling och bearbetning av beställningar av tjänster.
 • Förberedelser inför betalning och fakturering av beställningar av tjänster.
 • Genomförande av rekryteringsförfaranden.
 • Kontakt med leveransbesked, eller vid problem angående utförande.
 • Kontakt med bokningsbesked, eller vid problem angående utförande.

Intresseavvägning

 • Utskick av allmän information.
 • Utskick av specificerade budskap.
 • Utskick av offertförslag.
 • Besvarade av frågor via mejl, telefon eller formulär.
 • Utskick av kundundersökningar.

Var behandlar vi era personuppgifter?

Alla era personuppgifter behandlas inom EU/EES. Alla våra IT-system finns inom EU/EES. Alla länder i EU/EES tillämpar samma dataskyddsregler, GDPR.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Era personuppgifter sparas enligt gällande lag, inte längre än nödvändigt.

 • Jobbansökning - vi sparar er ansökningshandlingar under rekryteringsprocessen, samt ett år efteråt för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet - vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation, enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke - om vi behandlar era personuppgifter med stöd av er samtycke, fortgår sparandet till samtyckesbeslut ändras.
 • Kontakt - vi sparar det som är nödvändigt för att fullfölja ärendet om ni har kontaktat oss via mejl, telefon eller formulär.
 • Kontaktperson för företag och samarbetspartners - era uppgifter sparas om affärsrelation är befintlig, samt om ni fortfarande är angiven kontaktperson.

Vad har ni för rättigheter?

Rätt till tillgång, så kallad registerutdrag

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar era personuppgifter. Ifall att ni vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just er, kan ni begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Tänk på att om vi mottager en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av er begäran, samt att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Ni kan alltid begära att era personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har ni också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Ni kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om er efter följande kriterier. Tänk på att vi kan ha rätt att neka er begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från arkivlagstiftning och bokföringslagstiftning.

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Ni invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ert skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn, under 13 år, som ni har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster.

Rätt till begränsning

Ni har rätt att begära att vår behandling av era personuppgifter begränsas. Om ni bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan er begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men ni däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan ni begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att ni kan begära att vi inte raderar era uppgifter.

Berättigat intresse

Om vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har ni möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla era personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än era intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla era personuppgifter grundar sig antingen på ert samtycke eller fullgörande av ett avtal med er har ni rätt att begära att få de uppgifter som rör er, samt som ni har lämnat till oss, överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur skyddas era personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som behöver behandla er personuppgifter, för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål, har tillgång till dem.

Ändringar i denna policy?

Om vi skulle ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade versionen här, med datum för ändring. Vi rekommenderar regelbunden läsning av policyn då den senaste versionen alltid finns här på vår webbplats. Om ändringar involverar sådan personuppgiftsbehandling, som vi utför med stöd av samtycke, kommer vi självfallet att ge er möjlighet att återigen lämna ert samtycke.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 18 januari 2021.

Kontakt vid frågor om dataskydd?

Om ni vill utnyttja era rättigheter når ni oss lättast via telefon (076-772 32 07) eller mejl (info@handballcamphuskvarna.com). Hos oss kommer våra deltagare alltid på första plats, så tveka inte att kontakta oss.

Man har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om man anser att behandling av personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.